Naujienos

Susikūrė nauja Centrinės Europos jėzuitų provincija

Balandžio 27 d. įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija (ECE), apjungianti ligšiolines Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos jėzuitų provincijas. Tokiu žingsniu Jėzaus Draugija siekia labiau sutelkti pastangas Draugijos apaštalinėms pirmenybėms įgyvendinti: padėti žmonėms atrasti Dievą, keliauti su atstumtaisiais, lydėti jaunimą ir rūpintis ekologija. Struktūriniais pokyčiais jėzuitai siekia atsižvelgti į laikmečio situaciją, tikėdami, kad susivieniję galės efektyviau skleisti ignaciškąjį dvasingumą ir vykdyti savo misiją.

Provincijos globėjas – šv. Petras Kanizijus, XVI amžiaus jėzuitas, kilęs iš Nyderlandų. Šis teologas, Bažnyčios reformuotojas, kolegijų ir universitetų steigėjas buvo pirmasis Vokietijos jėzuitų provincijolas, numatęs jėzuitų veiklos pradžią Lietuvoje. Jis mirė Fribūre (Šveicarijoje). ECE Provincija steigiama balandžio 27 dieną, minint 500-ąsias jo gimimo metines.

Provincijai vadovaus provincijolas t. Bernhardas Bürgleris SJ, buvusios Austrijos jėzuitų provincijos provincijolas. Vienu iš provincijolo patarėjų (konsultorių) yra paskirtas Lietuvos jėzuitas t. Aldonas Gudaitis, SJ. Provincijai priklausys 442 jėzuitai Austrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, JAV (misija Lemonte), Švedijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. Provincija turi bendrą logotipą, atnaujinta interneto svetainė www.jezuitai.lt.

Provincijolui talkins aštuoni tam tikrų sričių delegatai. Mokyklų ir universitetų delegatu paskirtas t. Christian Rutishauser SJ, buvusios Šveicarijos provincijos provincijolas.

Lietuvoje vietoj žurnalo „Laiškai bičiuliams“ 3 kartus per metus bus leidžiamas žurnalas „Jėzuitai“. Jame bus publikuojami straipsniai apie ignaciškąjį dvasingumą, jėzuitų misiją Lietuvoje ir Europoje, apaštalinę veiklą.

Vilniuje veiks Centrinės Europos jėzuitų provincijos regioninis biuras (Didžioji g. 34), kuriam vadovauti paskirtas t. Vidmantas Šimkūnas, SJ.

Šaltinis: jezuitai.lt

Žiūrėkite dokumentinį filmą apie naują provinciją

Pokalbis „Jėzuitai ir šių laikų ženklai: nauji būdai apaštalauti Lietuvoje ir Centrinėje Europoje“

© Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija